Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Gminny Ośrodek Kultury w Świnicach Warckich

ul. Kościuszki 18, 99-140 Świnice Warckie

 

Zawiadomienie o wyniku postępowania

Świnice Warckie, dn. 19 marca 2019 r.

 

GOK-042/1/1/2019

Zawiadomienie o wyniku postępowania

 

dotyczy: 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na  „Zakup sprzętu: Łukowej średniej estrady mobilnej i Zestawu kina plenerowego przez Gminny Ośrodek Kultury w Świnicach Warckich” 

 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia nr GOK-042/1/1/2019                           

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2018r., poz. 1986, ze zm.) zawiadamiam:

Część 1: Usługa dostawy i sprzedaży Łukowej średniej estrady mobilnej

 

1) za najkorzystniejszą uznana została oferta (oferta nr 1) firmy ALSPAW Sp. Z o.o. adres, ul. Batorego 29, 63-400 Ostrów Wielkopolski. Powodem dokonania wyboru tej firmy było: ALSPAW Sp. Z o.o. zaoferowała cenę brutto za cały przedmiot zamówienia –  107 748,00 zł (słownie: sto siedem tysięcy siedemset czterdzieści osiem złotych, groszy  00./100). Wykonawca, otrzymał w kryterium oceny oferty: (cena 60% /60 pkt.)  okres gwarancji na okres 24 miesięcy ( 20%/20 pkt.), w kryterium terminu realizacji 30 dni (20 %/20 pkt.) najwyższą ocenę z łącznie następującą ilością punktów: 100pkt. (cena 60 pkt., okres gwarancji 20 pkt., termin realizacji zamówienia 20 pkt.).

Wykonawca zaproponował najkorzystniejszy bilans wszystkich wskazanych w SIWZ kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego spośród Wykonawców, których oferty nie podlegają odrzuceniu.

 

 1. oferty wskazanych poniżej Wykonawców zostały odrzucone z następujących powodów:

 

l.p.

Nazwa Wykonawcy

Uzasadnienie faktyczne

Uzasadnienie prawne

 

BRAK

 

 

 

 1. wskazani poniżej Wykonawcy zostali wykluczeni z następujących powodów:

 

l.p.

Nazwa Wykonawcy

Uzasadnienie faktyczne

Uzasadnienie prawne

 

BRAK

 

 

                                                                                                     

Był to jedyny wykonawca, biorący udział w tej części zamówienia.

 

 

Część 2: Usługa dostawy i sprzedaży ekranu projekcyjnego do zestawu kina plenerowego

 

 

1) za najkorzystniejszą uznana została oferta (oferta nr 2) firmy KAM-I MUSIC MEDIA Jarosław Igielski,  adres, ul. Dmowskiego 1C

18-400  Łomża. Powodem dokonania wyboru tej firmy było: KAM-I MUSIC MEDIA Jarosław Igielski zaoferowała cenę brutto za cały przedmiot zamówienia – 16 000,00 (słownie: szesnaście tysięcy złotych, groszy  00/100). Wykonawca, otrzymał w kryterium oceny ofert: (cena 60% /60 pkt.), okres gwarancji na okres 36 miesięcy ( 20%/20 pkt.), w kryterium terminu realizacji 14 dni
(20 %/20 pkt.) najwyższą ocenę z łącznie następującą ilością punktów: 96,60 pkt. (cena 56,60 pkt. i okres gwarancji 20 pkt., termin realizacji zamówienia 20 pkt.).

Wykonawca zaproponował najkorzystniejszy bilans wszystkich wskazanych w SIWZ kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego spośród Wykonawców, których oferty nie podlegają odrzuceniu.

 

 1. wykonawcy, którzy złożyli oferty otrzymali w każdym kryterium oceny ofert i łącznie następującą ilość punktów (wskazanie ilości punktów wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert):

 

 • POLTENT Sp. z o.o. OS. 1 maja 16H, 44-304 Wodzisław Śląski (oferta  nr 1). Firma zaoferowała cenę brutto za cały przedmiot zamówienia – 15 093,33 (słownie: piętnaście tysięcy dziewięćdziesiąt trzy złote, groszy 33/100). Wykonawca, otrzymał w kryterium oceny ofert: (cena 60% /60 pkt.) ,okres gwarancji na okres 24 miesięcy ( 20%/20 pkt.), w kryterium terminu realizacji 21 dni (20 %/20 pkt.) ocenę z łącznie następującą ilością punktów: 86,66 pkt. (cena 60 pkt. i okres gwarancji 13,33 pkt., termin realizacji zamówienia 13,33 pkt.).

 

 1. oferty wskazanych poniżej Wykonawców zostały odrzucone z następujących powodów:

 

l.p.

Nazwa Wykonawcy

Uzasadnienie faktyczne

Uzasadnienie prawne

 

BRAK

 

 

 

 1. wskazani poniżej Wykonawcy zostali wykluczeni z następujących powodów:

 

l.p.

Nazwa Wykonawcy

Uzasadnienie faktyczne

Uzasadnienie prawne

 

BRAK

 

 

 

Część 3: Usługa dostawy i sprzedaży projektora do zestawu kina plenerowego i zestawu audio do zestawu kina plenerowego

 

1) za najkorzystniejszą uznana została oferta (oferta nr 2) firmy PROJEKCJA Sp. z o.o. adres, ul. Zwycięstwa 20A, 53-033 Wrocław  Powodem dokonania wyboru tej firmy było: PROJEKCJA Sp. z o.o. zaoferowała cenę brutto za cały przedmiot zamówienia –
 69 480,00 zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt złotych, groszy  00/100). Wykonawca, otrzymał w kryterium oceny ofert: (cena 60% /60 pkt.) ,okres gwarancji na okres 36 miesięcy ( 20%/20 pkt.), w kryterium terminu realizacji 14 dni (20 %/20 pkt.) najwyższą ocenę z łącznie następującą ilością punktów: 100 pkt. (cena 60 pkt. i okres gwarancji 20 pkt., termin realizacji zamówienia 20 pkt.).

Wykonawca zaproponował najkorzystniejszy bilans wszystkich wskazanych w SIWZ kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego spośród Wykonawców, których oferty nie podlegają odrzuceniu.

 

2) wykonawcy, którzy złożyli oferty otrzymali w każdym kryterium oceny ofert i łącznie następującą ilość punktów (wskazanie ilości punktów wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert):

 

 • SHADOK AV Sp. z o.o., ul. Wolności 404, 41-806 Zabrze (oferta nr 3). Firma zaoferowała cenę brutto za cały przedmiot zamówienia –  72 557,70 zł (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt siedem złotych, groszy 70/100). Wykonawca, otrzymał w kryterium oceny ofert: (cena 60% /60 pkt.), okres gwarancji na okres 36 miesięcy ( 20%/20 pkt.), w kryterium terminu realizacji 14 dni (20 %/20 pkt.) ocenę z łącznie następującą ilością punktów: 97,45 pkt. (cena 57,45 pkt. i okres gwarancji 20 pkt., termin realizacji zamówienia 20 pkt.).

 

 • KAM-I MUSIC MEDIA Jarosław Igielski, ul. Dmowskiego 1C, 18-40 Łomża (oferta  nr 1). Firma zaoferowała cenę brutto za cały przedmiot zamówienia –  76 660,00 zł (słownie: siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt złotych, groszy 00/100). Wykonawca, otrzymał w kryterium oceny ofert: (cena 60% /60 pkt.), okres gwarancji na okres 36 miesięcy ( 20%/20 pkt.), w kryterium terminu realizacji 14 dni (20 %/20 pkt.) ocenę z łącznie następującą ilością punktów: 94,38 pkt. (cena 57,45 pkt. i okres gwarancji 20 pkt., termin realizacji zamówienia 20 pkt.).
 1. oferty wskazanych poniżej Wykonawców zostały odrzucone z następujących powodów:

 

l.p.

Nazwa Wykonawcy

Uzasadnienie faktyczne

Uzasadnienie prawne

 

BRAK

 

 

 

 1. wskazani poniżej Wykonawcy zostali wykluczeni z następujących powodów:

 

l.p.

Nazwa Wykonawcy

Uzasadnienie faktyczne

Uzasadnienie prawne

 

BRAK

 

 

 

.Zamawiający nie wykluczył i nie odrzucił z postępowania żadnego Wykonawcy. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż przedmiotowe postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 24 aa ustawy pzp, z czego wynika, że zamawiający mógł, w przedmiotowym postępowaniu najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona (uplasowała się na najwyższym miejscu w rankingu ofert), nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Zamawiający nie miał obowiązku badania ofert, które nie zostały najwyżej ocenione.

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183,                     w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób .

Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zostanie poinformowany o terminie podpisania umowy telefonicznie.

 

Z poważaniem

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury

/-/ Monika Galankiewicz

Informacje

Liczba wyświetleń: 412
Utworzono dnia: 19.03.2019

Historia publikacji

 • 19.03.2019 13:19, Administrator
  Dodanie strony: Zawiadomienie o wyniku postępowania