Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Gminny Ośrodek Kultury w Świnicach Warckich

ul. Kościuszki 18, 99-140 Świnice Warckie

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Świnice Warckie, dnia 01 marca 2019 r.

Zamawiający:

Gminny Ośrodek Kultury

ul. Kościuszki 18

99-140 Świnice Warckie

 

Znak sprawy: GOK-042/1/2019

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia pn.Zakup sprzętu: Łukowej średniej estrady mobilnej i zestawu kina plenerowego przez Gminny Ośrodek Kultury w Świnicach Warckich”. 

Część nr 1:  Usługa dostawy i sprzedaży Łukowej średniej estrady mobilnej (konstrukcje rusztowań)

Część nr 2: Usługa dostawy i sprzedaży ekranu projekcyjnego do zestawu kina plenerowego

Część nr 3: Projektor do zestawu kina plenerowego (Powiększalnik)

                    Zestaw audio do zestawu kina plenerowego

 

Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego części nr 1 ,2, 3 zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.


Uzasadnienie prawne:

Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego następuje na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, tj. postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wady w postępowaniu polegające na dokonaniu przez Zamawiającego czynności z naruszeniem przepisów ustawy Pzp, które mają lub mogły mieć wpływ na wynik postępowania i nie są usuwalne, stanowią podstawę unieważnienia postępowania.

 

Uzasadnienie faktyczne:

W Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w punkcie 13.2 rozdziału 13 „Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty najkorzystniejszej wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert” Zamawiający wskazał, że przy wyborze najkorzystniejszej oferty w danej części zamówienia będzie się kierował następującym kryterium:

1) CENA OFERTOWA BRUTTO – znaczenie 60 pkt.,

2) CZAS DOSTAWY  – znaczenie 20 pkt., (Czas dostawy nie może być dłuższy niż 30 dni robocze. W przypadku zaoferowania czasu dostawy dłuższego niż 30 dni roboczych oferta zostanie odrzucona. Czas dostawy zadeklarowany na okres krótszy niż 1 dzień, będzie oceniany jako czas 1- dniowy),

3) OKRES GWARANCJI  – znaczenie 20 pkt. (Czas gwarancji nie może być krótszy niż 24 miesiące).

W dalszej części ww. rozdziału SIWZ pkt. 13.2 Zamawiający opisał sposób dokonywania oceny ofert wg przyjętych kryteriów, informując, że w zakresie kryterium nr 1 - punkty  zostaną ustalone wg wzoru:

C= Cn/Cb*60=….pkt.

gdzie: Cn – najniższa zaoferowana cena brutto spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu, Cb- cena brutto zaoferowana w ofercie badanej, 60 - waga kryterium.

W zakresie kryterium nr 2 - punkty zostaną ustalone wg wzoru:

T= Tm/Tb*20=…pkt.

gdzie: Tm- termin oferty minimalny, Tb- termin oferty badanej, 20- waga kryterium. Termin realizacji zamówienia od zgłoszenia (liczba dni roboczych nie dłużej niż do dnia 30.05.2019 r.)

Natomiast w zakresie kryterium nr 3 punkty miały być przyznane wg  błędnie określonej zasady:

O = Om/Ob*20 =…pkt.

gdzie: Om- okres gwarancji minimalny, Ob- okres gwarancji badanej, 20- waga kryterium

Zamawiający, opisując sposób oceny ofert, w tym kryterium (kryterium nr 3) w taki sposób skonstruował wzór, że więcej punktów otrzymywałyby oferty z krótszym terminem gwarancji. W prawdzie swoboda zamawiającego w zakresie ustalania pozacenowych kryteriów oceny ofert ograniczona jest jedynie koniecznością odnoszenia ich (co do zasady) do przedmiotu zamówienia, zachowania zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, jednak jednocześnie muszą prowadzić one do wyboru oferty najkorzystniejszej. W przypadku zastosowania kryterium gwarancji logiczne jest, że najwyższą ilość punktów w tym kryterium powinna uzyskać oferta z najdłuższym okresem gwarancji. Gdyby Zamawiający mimo to dokonał oceny ofert, wybierając ofertę z krótszym okresem gwarancji a jednocześnie droższą, stanowiło by to naruszenie art. 91 ust. 1 w zw. z art. 2 pkt 5 oraz 7 ust. 1 PZP..

Powyższe zapisy SIWZ są wzajemnie niespójne i powodują, ze Zamawiający nie mógł dokonać oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu.

Zamawiający na obecnym etapie postępowania (po upływie terminu składania ofert) nie może zmienić SIWZ, a w konsekwencji nie może usunąć wadliwych zapisów SIWZ. 
W powstałych okolicznościach Zamawiający nie ma możliwość naprawienia zaistniałego błędu i wyeliminowania wady w postępowaniu.

Stosownie do art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Zamawiający jest zobligowany unieważnić postępowania w sytuacji, gdy:

 1. jest ono obarczone wadą,
 2. wada jest niemożliwa do usunięcia,
 3. wada ma uniemożliwiać zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy.

Zgodnie z utrwaloną linią orzeczniczą Krajowej Izby Odwoławczej takie wady zostały wymienione w art. 146 ust. 1 ustawy Pzp, jednak nie wyczerpują one wszystkich wadliwości postępowania jakich może dopuścić się Zamawiający, a które powinny skutkować unieważnieniem postępowania. W orzecznictwie wskazuje się na to, że również okoliczności uprawniające Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych do wystąpienia do sądu powszechnego o unieważnienie umowy stanowią przesłankę dla samodzielnego dokonania przez Zamawiającego unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.. Oznacza to, że dodatkową przesłanką, jaką należy brać pod uwagę przy dokonywaniu oceny dopuszczalności unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp jest wymóg, aby wada była wynikiem naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, które miało lub mogło mieć istotny wpływ na wynik postępowania.

Stan faktyczny wyczerpuje przesłanki zawarte w art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp 
i Zamawiający jest zobowiązany do unieważnienia przedmiotowego postępowania
o udzielenie  zamówienia publicznego.

Uwzględniając powyższe okoliczności, przedmiotowe postępowanie należało unieważnić.

Jednocześnie informujemy, iż w najbliższym czasie Zamawiający ogłosi powtórnie postępowanie przetargowe w odniesieniu do przedmiotowego zamówienia.

 

Z poważaniem

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
/-/ Monika Galankiewicz

 

 

 

Otrzymują:

 1. Wykonawcy, którzy złożyli oferty.
 2. Tablica ogłoszeń GOK
 3. http://gokswinicewarckie.pl/bip/przetargia/
 4. a/a

 

 

Informacje

Liczba wyświetleń: 783
Utworzono dnia: 01.03.2019

Historia publikacji

 • 01.03.2019 09:52, Administrator
  Edycja strony: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
 • 01.03.2019 09:50, Administrator
  Dodanie strony: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania